ӹ¡ - Director

ᾷԷ ѷҹ

/й - KMs

Ӹáҹ ATM ҧʹ¨ҡԨҪվ

(2013-12-18) Ӹáҹ ATM ҧʹ¨ҡԨҪվ...

10 ҷշشͧô

(2013-12-18) 10 ҷշشͧô...

ʡ秾鹷Ҹó-Կ-ѹ

(2013-06-12) þ. Ǩ ʡ移ҡ١ ͧҵ ˹ѡ ͧҸó ҵ ͡ʵԴҡͧҡ ҧҴ...

¼Ԩ ʡѴ鹪ѹѺõҹҡѡʺ㹼¢

(2013-05-20) ͧʵҨ ᾷ˭ԧ ػѵ¡ ҡᾷʵ ҪҺ ¾ Ǣ Curcumin and its Anti-inflammatory Effect in Knee OA ʡѴ鹪ѹѺõҹҡѡʺ㹼¢...

¢Ҵҡ ǹ»2 !!

(2013-05-08) ѭäǹѺдѺعç鹷ء ҡشͧ ӹѡ ҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.) ӹǹäǹ֧ 4 ҹ ԴѹѺ 5 ͧҤ-ừԿԡ...

... .. 2550 Ǵ

(2014-01-03) ¤ءԴ鹨ҡ෤ʹȢͧЪҪӹǹ٧ ͧҡҹҹ෤ʹҡ鹫觼ԴáзӤԴǡѺҡ鹴蹡ѹ...

... .. 2550 ǡѺѡҹ˹ҷ

(2014-01-03) ͡ҡЪҪ价ҹ෤ʹ ǹͧѡҹ˹ҷǹǢͧµç㹡ӹҨҪѭѵҴ¡áзӤԴǡѺ .. 2550 դӤѭШҧ...

(2014-01-01) ...

-ͺѭ - FAQs

Q : ûԺѵԵǡ͹ѺõǨҾ ÷ҧúҧ ?

A : -

Q : ŷԴ Error ͧѧҡ١ͧö˹ա ШеԴ Error ūӫ͹ ?

A : 㹡óշԴ Error ūӫ͹ ѧҡ١ͧö ¨Դ Error ūӫ͹Ѻ óշԴ Error ūӫ͹ͧաѺ ҡеԴ Error ūӫ͹͹Ѻ

Q : 㹡ѡҨٴ˧͹Ѻ˭ԧ駤 ?

A : -

ŧҹԪҡ - Research

ٹǺäآҾ

ͧҾ - Galleries

ӹǹҪ䫵 - Web Stats

Ҹóآ - MOPH News

͹ Թ͹ ͹ҧ ҧ͔ ͧѹä ǧȡʧҹ

(Fri, 11 Apr 2014 22:31:02 +0700)         กรนย กรทรงธรณขนธกรดลขพตนงพปงกนโรคชงทกลงกรนตยรบปรทนหรปรงกห ชชนกลงตงรบปรทนหรรกบผน ลงทกครงกนลหลงรบปรทนหรลหลงช     นน (9 ยน 2557) ดร.นพ.พรทพ รนรงรรค ธบดกรนย ปดผยยหลงกรจดกจกรรรณรงครงขนยทด “กนรน ชนกลง ลง รงกรปงกนโรคหคนทย รบทกลงกรนต” ซงกรนยรกบนกงนลกกนบงรฐบลลบรท ขนง จกด ณ ถนขนงกรงทพ (หชต)ชงทกลงกรนตปรชชนนหญจดนทงปทงทยนถนทตง ปนจนนก กรนยจงขหปรชชนดลขพดยกร“กนรน ชนกลง ลง” ค กนหรทปรงกห หรหกปนหรคงตงกบนตยนลนนดยครนยงทถงทกครงกนรบปรทน ชชนกลงทกครงตงรบปรทนหรรกบผนลลงทกครงกนลหลงรบปรทนหรลหลงชพปนกรปงกนโรคทกดจกหรลนปน ดก โรคทงรง โรคหรปนพ โรคบด โรคทฟยดลหตกโรค ซงยงผปยลผยชตกดขนทกปลนโนงขน    ดร.นพ.พรทพ กลตป ชงทกลงกรนตยงปนชงดรนปรชชนจงครหลกลยงหรทยงบดยงยลปนปนรคหรพตกคง ดก 1) หรทลหรนตทปรงบบก ดบ ชน ลบ นตก กย ซงปนหรทงคน หล ล หรพนบนทงคหน รปถงนทนยรบปรทนยงพรหลย ชน กงตน พลปล กงชนปล หยครงลก ลหรทลปง-ยง 2) หรทผนกรบนกรปรงดยครน ชน ต ลด ลหรปรทยตง 3) หรทนผขงกท กร หรนด ชน กงขยหน ตขก กงทโพ กงบดลขตด 4) หรทผปรงกจชนกรผหรกนนรฟ ชน ขนก ขหดง ขหกรบ ลขนจน 5) หรทงนตหรหรททงคงคนโดยชยนหรนกนกรรบปรทน ล 6) นลนขงทดลดตรฐน ชนนขงบด นขงโ    “ทงน ปรชชนทซหรปรงปรกบงตงจรงคด ปลดย โดยลกซตถดบนกรปรง ปรกบหรทด ด จกตลดดทผนกรรบรงตรฐน “ตลดด นซ”ขงกรนย ลลงผกผลหด ดยกรชนกกหลผนผกดนนยงนย 2 นทรดยกรชรลลยน ชน กลลลยน นยช นโซด(ผงฟ)หลงจกนนจงนผกลงดยนดกครงพลดรคตดคง ครบบหรหรนทปนนต ครงนต ลปลกขทลตปนจบตงจก ต ปก ทคญขนตนกรปรงหรดยครนหกยงทถง โดยฉพหรปรทนตตงชครนงยงนย 70 งซลซย ปรงหรบบก ดบ ลกชนหรทด รทงปกรณทชทหร ชน ขยงทชหนนต ตงยกขยงก ขยงดบ ลขยงหรบหนผกดลผลครกบหรกลหรดบดยกน พรจกดกรปนปนขงชโรคดงยหรบหรทปรงกลตงปกปดปงกนต ลงนโรคลฝนลงหรทคงครกบนชนทปดดชดลชตยน ลครกบนนกนก 4 ชโง ตงนนหรนยงทถงกนนรบปรทนกครงหรบผทลกรบปรทนหรนกบน ครลกชบรกรจกรนหรทผนกรรบรงตรฐน Clean Food Good Taste พรผจหนยหรลพนกงนรฟจตงกยด ผกนปนลหกคลผ ชชนหรปกรณหรบหยบจบหรตกหร หรบนดครลกนดทครงหย ย. นนขงนขง นขงหลดจปลดยกนขงปน” ธบดกรนย กลนทด *** นกรลตบโตคยง / 9 ยน 2557  

͹ óçʧҹʹä آ͹¡áԹ

(Fri, 11 Apr 2014 21:32:41 +0700)         กรนย กรทรงธรณขคขรนหรชงทกลงกรนตพหปรชชนปลดโรค ยผปรกบกรตงขนยทด นปรชชนหนลงพปงกนโรคขหดหญหนรบดนถนทด              นน (11 ยน 2557) ดร.นพ.พรทพ  รนรงรรค ธบดกรนย ปดผยยหลงกรจดกจกรรรณรงค “ทงทยปลดย รโรค รบทกลงกรนต” ณ ถนรถฟกรงทพ (หลโพง) ชงทกลงกรนตปรชชนนหญจดนทงปทงทยนถนทตง  ปนจนนก โดยฉพรนหรลผงลยจหนยหรจปนถนททปรชชนชบรกรกทด กรนยจงคขรนหรตง หขนยทด พปนกรปงกนโรคทกดจกหรลนปน ดก โรคทงรง โรคหรปนพ โรคบด โรคทฟยดลหตกโรค ยผปรกบกรปฏบตตตรฐนขงกรนย โดยลกหรทด ด หปรงปรกบลจหนยหปรชชน  ปรงหรบบก ดบ  ผกนปนลหกคลผลปรงปรกบลจหนยหร ชชนหรปกรณหรบหยบจบหรตกหร ยกขยงทชหนรหงขยงหรก ขยงหรดบ ขยงผกดลผล กบหรกลหรดบดยกน    ทคญหรทปรงกลพรจหนยตงฝปดหรยนตดชดพปงกนลงน ตนโรคน ลฝนลง หรบปรชชนทนยซหรปรงปรกบงทบนหรลกรบปรทนหรนกบน ครลกชบรกรจก      ตลดดทผนกณฑ “ตลดด นซ” ลรนหรทผนกรรบรงตรฐนรนหรด รชตรย (Clean Food Good Taste) ขงกรนย           ดร.นพ.พรทพ  กลตป หรบกรดนทงปยงถนทตง นชงทกลงกรนตผคนจดปนพ โดยฉพถนททงทยลถนขนง จยงตกรตดชโรคทงดนหยจ ชน โรคหด ขหดหญ ปดบ ณโรคซงรถตดตกนดดยกร จรดกน หรผกบงขงทปนปนนก นลย ลหขงผปย ชน โทรพท ลกบดปรต รบนด ปนตน กรลงหดบย ทกครงหลงผกบงขงธรณ กนลหลงรบปรทนหร จชยปงกนกรพรกรจยขงชโรคด รทงครชกรดทชช หรผปดปก ปดจก ลจ ลหรบผทปยดยโรคดงกล ตงยนทธรณหรยรกบผน ครหนกกนยพปงกนกรพรกรจยขงชโรค         “ทงน พขพทดปรชชนยลกนรน ชนกลง ลง ค กนหรทปรงกห หรหกปนหรคงตงกบนตยนลนนดยครนยงทถงทกครงกนรบปรทน  ชชนกลงทกครงตงรบปรทนหรรกบผน ลลงทกครงกนลหลงรบปรทนหรลหลงช รทงหลกลยงหรทยงบดยงย ลปนปนรคหรพตกคง ดก หรทลหรนตทปรงบบก ดบ  ชน ลบ นตก กย หรทผนกรบนกรปรงดยครน ชน ต ลด ลหรปรทยตง หรทนผขงกท กร หรนด ชน กงขยหน ตขก กงทโพ  กงบดลขตด หรทผปรงกจชนกรผหรกนนรฟ ชน ขนก ขหดง ขหกรบ ลขนจน หรทงนตหรหรททงคงคนโดยชยนหรนกนกรรบปรทน ลน นขงทดลดตรฐน” ดร.นพ.พรทพ กล      ธบดกรนย กลนตนทย หรบกรรงค “ทงทยปลดย รโรค รบทกลงกรนต” นครงน    กรนยดกรหครกปรชชน พรทงตรจยยรนหรยนถนถนรถฟกรงทพ (หลโพง) พรงคนจหกบปรชชนทดนทงดกนหรทด ปลดย ลดยงโรคจกหรลนปน                                                                                                                                                                       *** นกรลตบโตคยง / 11 ยน 2557

آҾԵ ŵҧ Ҿ ҡ÷ҧԵ Եئҵҡش ͺ ҹӤѭѺ駤عç

(Fri, 11 Apr 2014 21:28:12 +0700)            นพ.จฎ โชคดรงข ธบดกรขพจต กลถง กรณขกรฆยกคร พ ลพ หรนง ทกดขนนชงลพยงดนดยถง 2 กรณ โดยผปนลกลงกรทดยตนงลจงนหผนกรท  ทง 2 กรณทกดขนดรงคทนขญลถกพดถงยงกงขงนงคทย โดยฉพกบคถทต กดรขนกบถบนครบคร ทลกฆดกรทงผหกนด ซงกรณลกณชนน งคทยยงขดคขจลพยยหคตบกนย ตนดนชกรกยงขลลคขจตรงนยยงจกด ซงหกกรทคขจปจจยนชงลกดกทรยจปนผลดตกรหนทงนกรปงกนหตกรณดงกลดยง        ตรงจด กหกดโกนฏกรรซลซล ทงน นตงปรทดขลกยกบกรฆบพกรหรบดรด            ผกรทกกรทงจตช ทพบบย ดก ซร รณงข กรตตน ลจพบกรชรพตด   รดยด           ธบดกรขพจต กลต ขลกรณกรฆบพกรจกตงปรท ยงรบกดย รยล 81 ปนกรฆผปนพ ลรยล 76 ปนกรฆผปน ธทช นหญปนปน ถงรยล 57-80 ลพจรณตย จพบ ผกรทหรบคคลทยกก 18 ป ลหตจงจนกรกรทจพนธกบกรทงจต ขณท บคคลยนยก 18 ป ลหตจงจนกรกรทจพนธกบกรถกทรณกรรนยดก หรบนปรททย จขลลกณนคนขงนย โดยฉพนบคคลทยนยก 18 ป ตหรบบคคลทยกก 18 ป จพบ กรฆบดรด คพนธกบกรทงจต  ซงจปนปด บคคลหลนดถกงปรนพจตนงจกหตททหชดคผดปกตทงจตตปรลกฎหยธพจรณคญตร 14       หรบหตทกดขน  ธบดกรขพจต บก จกหลยตปร ดก ขดกรคบครงผลกดนยน กรคยปรบครจนชต บดรดคผดปกตทงจต หรปรตคยถกทรณกรรกน รทง คผกพนทดกบบดรด กรรณปลยนปลงงย ตลดจนคผดปกตทงรบบปรทลง ซงตปรหลนปนตกหนดคปรบงนบคคลทจงผลหกดกรฆบพกรขนด      ธบดกรขพจต กลพต ดผชยชญพยยตงทฎพทจธบยปรกฏกรณทกดขน ซงทฎทปนทยรบลรถธบยปรกฏกรณนดด ค ทฎทธบย ปรกฏกรณดงกลกดจกกรครกตนงถกยยยหรนลย ซงปนผลจกกรถกทรณกรรททหรกตนงนนปนทตงกร ดรบคยตธรร ล กดกรทรณกรรซ กจยงปตกยหกดครกหลนซ ทหรกตงครยดกดปนปฝงนนยยนจตจ ตบโตขยรน ปทฝงนนหลนกจปนรงผลกดนหกดกรปลดปลยตนงจกทถกทรณกรร โดยกรตดนจทจหรจหน (Fight or Flight) ทงหน ค กรฆตตย (Flight)  ขณท ทง ค กรทรยผทกรททรณกรร (Fight)ดงนน กรฆบพกรจงปนหนทงหนงทจชยปลดปลยตนงจกครกบย คตงกรกคน คกร ลกรดรบคยตธรร        กรหกรชยหลทงจตงคนดกทถกทรณกรรลกรปงกนกรชครนรงนครบครจงคคญยง ลพปงกนกรกดหตกรณดงกลขนกนนคต  ธบดกรขพจต ดหขนน ดงน 1. ครบครครรงครกคผกพนกนหกขน โดยกรทจลยรบคตกตงรทงขจกดขงกนลกน งหจดดลรจกชนชกน รทง ชลพดคยหรทกจกรรรกนหกขน ซงนกหนจกพล ปยตยย พปน กคคญพกน ทจหครกคบนลปนทพงทงจหดก ดรถพดคยรงทบยจหฟงด  2. ครบครตงชครนรง พรจยงกลยปนงจรครนรงตนงนรนตป พจงครลกชธกรกปญหทห  คยดหยน ลคยปนคยป 3.  พ ตงปนตยงทด หร ปน ซปรโดล (Super model) หกบลก โดยฉพ รงขงคดง คยบยงชงจ พรนยนหนงขงลกยกดจกกรลยนบบพโดยรต ดก กหนกรจกทน หกรตงกรหพททนนกรจกนนยง รงกตงปนพทยทดหดยกน 4. ครบครครกรรกนยงรงรรค โดยฉพกรกหนดกฎกณฑ กรตหนตตยนหรกรกลโทกน ทครปนปนทงรงรรค คปนธรร ปฏบตกบลกทกคนยงททย ปรยบทยบรหงพนงหรกบบคคลน นนรงทครปรบปรงกขลรถกขดจรง พงรลก กรกลโทกนยงคตจนปกรทรณทงจตจยงตนง พคกบกดลกดปดยนจตจ 5. พตงรจกกรจดกรคครยดขงตนง นงจกยคยนพตงทงนนกบน จงชรงงยทจรบกบปญหยนลยนกบนททงครยดลกดดน พจงครธนกรจดกรกบคครยดขงตนงหด ซงจกรทบทนกรกรทตง บง ลทคญ ตงลลยทจรบฟงคคดหนขงลก นกจกน ธบดกรขพจต ดนถงธงกตพตกรรลก ยงทจกครนรงขนหร โดยหงกตจกพตกรรทผดปกตหรปลยนปจกดก ชน คกรรนรง ยกต พดจ ททงโกรธคง ตดยพตด หรคบพนทตดย ซงครปรกผชยชญโดยร ลทคญ นครบครครหรธทยรนรถหยบชดดก ทงน รถขรบบรกรปรกปญหขพจต ดท ยดน 1323 ฟร ตลด 24 ชโง

͹ ͹ ʧҹ蹴Թ;ͧѧѺͨԹ ٴҹ§ʹѧ

(Fri, 11 Apr 2014 20:37:18 +0700)            กรนย กรทรงธรณข  นลนดนพงปลดย รงยหขต  จก ปก  พรจทหดรบชจลนทรยจกดนพงทดตรฐน ตนดดนน จทหยงโรคปดรรง พรยลกซท ขธรรชต  ฉลกทยกกบชดจน         ดร.นพ.พรทพ  รนรงรรค  ธบดกรนย ปดผย  ปรชชนบงกลนดนพงชนกรลนงกรนตซงดนพงทชลนนนจดทจกดนรล ตปนยปซทชพคขงรงนกรผลตกรด พลตร ซนต  ปนรพทนตรยก ถหกขต หรดดขปด  โดยปกตดนพง 2 ปรท ค ปรททปนตถดบหรบโรงงนชผลตณฑนทปนนตรยตขพ ลปรททชปนครงงหรชผรงกยโดยตรง ชน ทหน ทต จดปนครงงตพรรชบญญตครงง    พ.. 2535 ซงตงดรบกรปรบปรงหคณพตปรกกรทรงธรณข โดยกณฑตรฐนครงงตปรกกรทรงธรณขทกหนดหจลนทรยตงกน 1,000 โคโลนตกร ลรหนกน 2 โครกรตกร          ดร.นพ.พรทพ  กลตป  ดนพงทขยนทงตลดจนนกยงดผนกรฉยรง จงพบชจลนทรยหรชกโรคน   ปรชชนครรดรงปนพ หกจปนตงชดนพงลนงกรนต รงยหขต จกหรปก หรหกบดผลทผหนงครหลกลยงดนพง พรหกขตจทหกดกรรคยคงลกดกรนตด ลถกรหยจขปนปดปนรยลนน จกดกรจบตกนขงลงฝนขงยปซ กดปนพงผดนปด ทหกดโรคปดรรง ลครลนดนพงหกบดผลทผหนงหรปน จผลทหกดกรกบยงรนรง ตหกหลกลยงดกครจบนทคดหกทดหลงจกผกบดนพง         “ทงน กรลกซดนพงครลกซทขธรรชต นฉดฉด บรรจนชนทด ฉลกทยกกบชดจน ลกรดงขคนฉลกครบถน ดก ขนนนกรช นปรกบคญ ชลทตงผผลต นดนปทผลต ปรณทธ  รถงกรดงครงหยรบรงตรฐนผลตณฑชชน” ธบด         กรนย กลนทด *** นกรลตบโตคยง / 11 ยน 2557

Էʵᾷ ͹ǧȡʧҹѧä繾

(Fri, 11 Apr 2014 18:07:29 +0700)    กรทยตรกรพทย กรทรงธรณข ล กท.ดรกนฝรงหรปลดยชงทกลงกรนต กบตยงหรพรบรโคลครงด นถนรถฟหลโพงลถนขนงทงหชต กยลขนงยตห พบหรผนกณฑถงรยล 32.8 โดยพบช.โคลกทดลพบชกโรคทงดนหรปนปนดย พรหครผปรกบกร ลนปรชชนลกหรปรงก ดลลงกนรบปรทนทกครง   นพ.ชย งคล ธบดกรทยตรกรพทย กล ทกลงกรนตปนทกลปหทย คนทยททงนตงถนจดนทงกลบบนกดพฉลงปหลรดนดหผหญลญตตร นชงทกลชนน บรณถนรถฟลรถทรจคลคลปดยผคนทคยรถพดนทงกลบบน หร นลครงดทจหนยตถนรถฟลรถโดยรจงขยดปนพ ผจหนยหรตงจดตรยหรพรงรบผคนจนนก ทหโกทจกดกรปนปนจลนทรยกโรคทงดนหรนหรด กรทยตรกรพทยซงปนหนยงนททหนทตรจบคณพคปลดยขงหรพคครงผบรโค ดลงหนคคญขงคปลดยขงหรทจหนยนถนขนงผโดยร จงดดนนโครงกรฝรงคปลดยขงหรทจหนยนถนขนงผโดยรนกรงทพหนคร นชงกนทกลงกรนตรหงนท 3-11 นค 2557 โดยรกบนกงนขตกรงทพหนคร 4 หง ค ขตปทน ขตคลงตย ขตจตจกร ลขตตลงชน กบตยงหรพรบรโค ครงด นขงจกรนหรนถนรถฟหลโพงลถนขนงผโดยรกรงทพฯก 3 หง คถนขนงกย  หชต ลยตห รทงทดบคดขงชนผหรลขงผปรงหรผหรดย ลงตยงตรจทหงปฏบตกรขงนกคณพลคปลดยหร กรทยตรกรพทย พหกรปนปนขงชจลนทรย ทงจลนทรยทบงชขลกณกรผลตลจลนทรยทกโรคหรปนพ ผลกรครหตยงหรพรบรโคครงด นขง คดขงชนผหรลขงผปรงหรผหร รทงหด 256 ตยง พบผนกณฑฯ 84 ตยง (รยล 32.8) หตนงจกพบช.โคล 47 ตยง (รยล 18.3) ลพบชกโรคทงดนหร 31 ตยง (รยล 12.1) นหรพรบรโค ยตง  ครงด นขง ลพบชปนปนนชนหรบหรลขงผปรงหรดย จกปญหทพบน นชงตนดนยน 2557 นกคณพลคปลดยหร รกบนกงนขตกรงทพหนคร ดดนนกรพฒนคณพลคปลดยหรนรนจหนยหรนถนขนงทงหง โดยหครลคนนดนขนยทดลจงหตกรปนปนชโรคกผปรงลผจหนยหรลครงดนถนขนง พหกรปรบปรงลรกคณพขงหรลครงดนนทดยลหคยงยนตป   ธบดกรทยตรกรพทย กลพต กรทยตรกรพทยดคยดนนกรกบลตรจครหหรพรบรโค ครงด ลนขงนถนขนงทงหงนชงทกลปหทผนพรหครลคนน ซงปรยบทยบผลครหทงงชง พบกรปนปนขงชจลนทรยนหรพรบรโคททหตยงผนกณฑ ลดลงถงรยล 26 (จกรยล 50.7 ปนรยล 24.7) ดงผจหนยหรนถนขนงทดรบครลคนนกรกขปรบปรงดนขลกณกรตรยลจหนยหร ซงกรทยตรกรพทยกจดนนโครงกรฝรงคปลดยขงหรทจหนยน         ถนขนงผโดยรยงตนงตปพหหรคปลดยกยงขน ยงรกตขจงตนปรชชนผบรโคทดนทงนชงทกลหลกรบซหรทปรงกทถง ดด หลกลยงรบปรทนหรปรทยหรหรทผนครน ลกรนทชชนบรรจหรทดฝปด ลยลลงทกครงกนรบปรทน ถกรปดทง คลน จยน ทงย ปนข หรกกรบงตนโดยดรลลยนตลกลรหรโรปนรย พทดทนทรงกยญยน หกกรดขน หลงจกดล 8-12 ชโง หพบพทยหรนงโรงพยบลทนท